Referater

Generalforsamling 2022

Referat af ordinær Generalforsamling 2022 i Kreds Nordsjælland Landsforeningen Autisme

tirsdag den 1. marts 2022 kl. 18.30

CSU Egedammen, Skovledet 14, 3400 Hillerød

 

Dagsorden

 • Bestyrelsen fremsætter forslag til valg af dirigent og stemmetællere (der ikke må være medlem af bestyrelsen) samt valg af referent)

Valg af dirigent, stemmetæller og referent (beslutningsreferat)

 

Dirigent: Kathe Johansen valgt, generalforsamling lovlig indkaldt

Stemmetællere: Gunnar Proschowsky og Nana Marie Andersen

Referent: Elizabeth Christensen

 

 • Formanden aflægger beretning

Godkendt.

 • Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab

Det fremlagte regnskab blev gennemgået og godkendt.

 • Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag.

 • Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 • Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Der afgår hvert år halvdelen af bestyrelsen

Genvalgt: Susanne Ottosen og Mette Marie Halkjær

Valgt: Heidi Bostrøm og Anne Larsen

 

Suppleanter: Nana Marie Andersen og Berit Lumbye Siemer

 

 • Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant, disse er på valg hvert år

Repræsentantskabet valgt: Elizabeth Christensen, Susanne Ottosen og Mette Marie Halkjær

Suppleanter: Tina Larstrup, Nana Marie Andersen og Anne Larsen

 

 • Valg af kasserer, der er på valg hvert år

Kasserer: Mette Marie Halkjær

 • Valg af revisor, der er på valg hvert år

Revisor: Nana Marie Andersen

 • Eventuelt

Handicapråd og DH, Nana Marie Andersen fortalte om samarbejdet og mulighed for indflydelse lokalt

 

Referent: Hillerød den 3. marts 2022 Elizabeth Christensen

 

 

Generalforsamling 2021

Referat af ordinær generalforsamling i Kreds Nordsjælland

Landsforeningen Autisme

tirsdag den 9. marts 2021 kl. 19.00 digitalt på teams

Dagsorden:

Bestyrelsen fremsætter forslag til valg af dirigent og stemmetællere (der ikke må

være medlem af bestyrelsen) samt valg af referent

● Valg af dirigent, referent og stemmetæller

Dirigent Tina Larstrup valgt, generalforsamling konstateret lovligt indkaldt

Stemmetæller Emma Emtkjær valgt

Referent Elizabeth Christensen valgt

● Formanden aflægger beretning

Beretningen blev godkendt med enkelte rettelser, 7 af 10 kommuner er repræsenteret, DH

Rudersdal er repræsentant stedfortræder i Handicaprådet og Berit Lumbye Siemer

suppleant i DH, repræsentantskabsmødet oktober 2020 her deltog de 3 valgte

● Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab

Det fremlagte regnskab blev gennemgået og godkendt. Budget ligeledes godkendt.

● Behandling af forslag fra bestyrelsen, vedtægter opdateres

Godkendt. Formanden oplyser at endelig godkendelse skal ske fra Hovedbestyrelsen,

herunder om noget skal rettes til. De arbejder p.t. med at lave nye vedtægter for

Landsforeningen Autisme overordnet.

● Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ingen indkomne forslag.

● Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted.

Der afgår hvert år halvdelen af bestyrelsen. Følgende blev valgt:

Anne Blakø (genvalgt), Louise Lundstrøm (genvalgt), Tina Emtkjær (genvalgt), Elizabeth

Christensen (genvalgt), Emma Emtkjær (valgt), Tina Larstrup (valgt).

● Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant, disse er på valg hvert

år

Valgt til repræsentantskabet Mette Marie Halkjær, Susanne Schwaner Ottosen, Elizabeth

Christensen

Valgt til suppleant Allan Jensen

● Valg af kasserer, der er på valg hvert år

Allan Jensen genvalgt

● Valg af revisor, der er på valg hvert år

Jørgen Næsted genvalgt

● Eventuelt

Susanne fortalte om bisidderordning. Mette tilbyder assistance, og afventer at hovedkontoret

laver uddannelsesdage.

Referent: Hillerød den 21. marts 2021 Elizabeth Christensen

Generalforsamling 2020

 

Hørsholm, 06.03.2020

Referat af årlig ordinær generalforsamling i Kreds Nordsjælland

5. marts 2020 kl. 18:30.

Sted og tid: CSU, Egedammen, Skovledet 14, 3400 Hillerød

Dagsorden

 • Valg af dirigent / Allan Jensen, som blev valgt, startede med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

 • Formanden aflægger beretning / Beretningen blev godkendt.

 • Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab / Det fremlagte regnskab blev gennemgået og godkendt.

 • Behandling af forslag fra bestyrelsen /Der var ingen forslag.

 • Behandling af indkomne forslag / Der var ingen forslag.

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer / Følgende blev valgt:

Steen Petersen (genvalgt), Susanne Ottosen (genvalgt), Heidi Vanell (genvalgt), Elizabeth Christensen, Louise Lundstrøm og Tina Emtkjær (de tre sidstnævnte er på valg i 2021). Derudover er Emma Emtkjær stadig tilknyttet bestyrelsen.

Elsebeth Holm valgte ikke at genopstille. Tak til Elsebeth for hendes mangeårige indsats i bestyrelsen.

Mette Marie Halkjær og blev valgt ind.

 • Valg af suppleanter:

Anne Blakø (på valg i 2021). Poul Henriksen fratrådte. Berit Lumbye Siemer stillede op og blev valgt ind

 • Valg af 3 medlemmer til Repræsentantskabet / følgende blev valgt:

Allan Jensen, Susanne S. Ottosen og Mette Marie Halkjær.

 • Valg af kasserer og valg af revisor.

Både revisor, Jørgen Næsted og kasserer, Allan Jensen, genopstiller. Begge blev genvalgt.

 • Eventuelt

  • Efterlysning af ny netværkskoordinator / vi mangler fortsat en ny netværkskoordinator og flere af medlemmerne havde gode og konstruktive input, som skal overvejes, såfremt vi ikke finder en blandt medlemmerne. Der har tidligere med stor succes været afholdt et arrangement, hvor Anne Hartvig har været inviteret sammen med de medlemmer, som gerne vil ind i en netværksgruppe og vi overvejer at gennemtage et sådant arrangement.

  • Susanne Ottosen fortalte om bisidderordningen, hvor der pt i Kreds Nordsjælland kun er Susanne til rådighed. På Kredsens hjemmeside henvises der til Bedre Psykiatri og SIND, der begge har bisidderordningen og vores medlemmer har mulighed for at rette henvendelse til dem.

 

Referent: Heidi Vanell, Hørsholm, 6. marts 2020

Generalforsamling 2019

 Hørsholm, 08.02.2019

Referat af ordinær generalforsamling i Kreds Nordsjælland
torsdag den 7. marts 2018 kl. 19:00.

Sted og tid: CSU, Egedammen, Skovledet 14, 
3400 Hillerød kl. 19:OO

 

Dagsorden

 

 • Valg af dirigent/ Gunnar Proschowsky, som blev valgt, startede med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

 • Formanden aflægger beretning/Beretningen blev godkendt.

 • Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab/ Det fremlagte regnskab blev gennemgået og godkendt.

 • Behandling af forslag fra bestyrelsen/ Der var ingen forslag.

 • Behandling af indkomne forslag/ Der var ingen forslag.

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer / følgende blev valgt:

Louise Lundstrøm (genvalgt). Steen B. Petersen, Heidi Vanell, Susanne Schwaner Ottosen og Elsebeth Holm (alle fire er på valg i 2020).

Emma Emtkjær trådte ud af bestyrelsen grundet hendes alder, men vil fortsat være tiknyttet bestyrelsen, men uden stemmeret.

Elizabeth Christensen og Tina Emtkjær stillede op og blev begge valgt ind.

Valg af suppleanter:

Anne Blakø (genvalgt). Povl Petersen fratrådte. Poul Henriksen stillede op og blev valgt ind.

 • Valg af 3 medlemmer til repræsentantskabet/ følgende blev valgt:

Allan Jensen, Heidi Vanell og Susanne Schwaner Ottosen

 • Valg af kasserer og valg af revisor /

Både revisor, Jørgen Næsted, og kasserer, Allan Jensen, genopstiller. Begge blev genvalgt.

 • Eventuelt/

  • Steen oplyste, at hjemmesiden endnu ikke fungerer til trods for nyt system. Så vi har stadig ikke adgang til at anvende hjemmesiden.

  • Derudover har vi fået Nyt tilmeldingssystem til foredrag m.v. Det er sponsoreret, så det er gratis for os at bruge NemTilmelding. De nye dataregler gør, at Steen kun kan sende ud fra de oplysninger, som kommer fra sekretariatet, så husk opdatering af medlemsoplysninger skal ske direkte til Landsforeningen Autismes sekretariat i Tåstrup.

 

 

Referent: Heidi Vanell, Rungsted 8. februar 2019.

Generalforsamling 2018

Referat af ordinær generalforsamling i Kreds Nordsjælland

Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19:00.

 

Sted og tid: CSU, Egedammen, Skovledet 14, 3400 Hillerød kl. 19:OO

Dagsorden

 • Valg af dirigent/ Gunnar Proschowsky, som blev valgt, startede med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

 • Formanden aflægger beretning/Beretningen blev godkendt.

 • Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab/ Det fremlagte regnskab blev gennemgået og godkendt.

 • Behandling af forslag fra bestyrelsen/ Der var ingen forslag.

 • Behandling af indkomne forslag/ Der var ingen forslag.

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer. / følgende blev valgt:

Steen B. Petersen, Heidi Vanell, Susanne Schwaner Olesen og Emma Emtkjær og

Elsebeth Holm (genvalgt). (Louise Lundstrøm er på valg i 2019).

Charlotte Jacobsen, Ulla Lahti og Allan Jensen trådte ud af bestyrelsen.

Valg af suppleanter: Poul Petersen blev valgt for 1 år.

Anne Blakø er på valg som suppleant i 2019.

 • Valg af 3 medlemmer til repræsentantskabet/ følgende blev valgt:

Anne Lorenzen, Heidi Vanell og Allan Jensen blev valgt.

 • Valg af kasserer og valg af revisor.

Både revisor, Jørgen Næsted og kasserer, Allan Jensen, genopstiller. /

Begge blev genvalgt.

 • Eventuelt/ der var intet under eventuelt.

 

Referent: Allan Jensen, Farum 15. marts 2018.

Generalforsamling 2017

 

Furesø, 09.03.2017

 

Referat af generalforsamling i Kreds Nordsjælland

Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19:00.

 

 

 • Dagsorden iht. vedtægterne; se evt. vores hjemmeside

 • Valg af dirigent/ Lars Lahti blev valgt.

 • Formanden aflægger beretning/ beretningen blev godkendt.

 • Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab/ regnskabet blev godkendt.

 • Behandling af forslag fra bestyrelsen/der var ingen forslag.

 • Behandling af indkomne forslag/ der var ikke indkommet forslag.

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg i 2017 er:

Allan Jensen (genopstiller)/ genvalgt

Gunnar Friis Proschowsky (genopstiller ikke) /bestyrelsen udtrykte sin beklagelse af, at Gunnar ikke stillede op igen, men takkede samtidigt for det store arbejde, han har udført for kredsen. Umiddelbart fortsætter han som webadministrator indtil der findes en anden løsning.

Ulla Lahti (genopstiller)/ genvalgt

Louise Lundstrøm blev foreslået og valgt til bestyrelsen.

 

 • Valg af 3 medlemmer til repræsentantskabet, hér er følgende indstillet: Charlotte Jacobsen, Anne Lorenzen og Mette Wärme./de blev alle valgt.

 • Valg af kasserer og valg af revisor. / Allan Jensen fortsætter som kasserer. Jørgen Næsten fortsætter ligeledes som revisor.

 • Eventuelt/ der var ingen bemærkninger under dette punkt.

 

 

Landsforeningen Autismes formand, Heidi Thamestrup holdt efterfølgende et levende og aktuelt oplæg om mange af de problemstillinger, der arbejdes aktivt med i sekretariatet og i kredsene.

Generalforsamling 2016
Hillerød 10.03.2016

 

Referat fra til generalforsamling i Kreds Nordsjælland onsdag den 9. marts kl. 19:00 på Egedammen, Hillerød

Ved den ordinære generalforsamling var der et fremmøde på ialt 31 personer. Vi startede kl. 19.00, med smørrebrød og et glas vin - og sågar også vand

Dagsorden iht. Vedtægterne.

1. Valg af dirigent,
Lars Falkenberg blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2. Formanden aflægger beretning.
Allan Jensen gennemgik beretningen, vedlagt referatet.

Der var en opfordring fra formanden til medlemmerne om at overveje deltagelse i de lokale DH-arbejde. DH er paraply organisation for alle handicaporganisationer og det er herfra, der sker repræsentation i de kommunale handicapråd.
Der var fra salen ros til de forskelligartede arrangementer. Bestyrelsen opfordrede til at melde forslag til indhold af kommende arrangementer ind.

Der var forslag om at se på mulighederne for mødesteder for unge med autisme. For de omkring 18-årige var der interesse for at opspore sådanne steder. Der blev nævnt Levuk. Kirsten Callesen har en gruppe for piger, Nørd-Nirvana i Fredensborg kommune. En skole i Hellebæk kommune har også et godt klubtilbud. Ideer kan deles via kredsenes hjemmeside – fra medlem til medlem.

Derefter blev beretningen godkendt med applaus.

3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Vi er en velhavende forening, hvor bestyrelsen har prioriteret at købe gode foredragsholdere og bl.a. også har arrangeret en tur til zoologisk have.

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen. Der var ingen forslag.

5. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg i 2016 er: Charlotte Haulrig Jacobsen (genopstiller)

  Mette Wärme (genopstiller) Begge blev genvalgt.

 2. Valg af suppleant(er)

Ingen kandidater. Allan Jensen gjorde opmærksom på, at bestyrelsesmøderne er åbne for alle interesserede.

8. Valg af 3 medlemmer til repræsentantskabet Anne Lorenzen,

Charlotte Haulrig Jacobsen
og Gunnar Friis Proschowsky blev valgt.

9. Valg af kasserer og valg af revisor. Jens Næsted blev genvalgt som revisor Allan Jensen blev genvalgt som kasserer

10. Eventuelt Der var ingen forslag.

Formandens beretning samt regnskabet findes på hjemmesiden under kreds Nordsjælland

http://www.autismeforening.dk/kredsforening/default.aspx

Referent: Gunnar Friis Proschowsky

Referatet underskrives af dirigenten:

Lars Falkenberg:

page2image3688112