Forretningsorden

Forretningsordenen skal tilpasses den enkelte kredsforenings lokale arbejde, herunder med fastsættelse af frister for indkaldelse til møder. Dog skal der være indkaldt og afviklet generalforsamling inden den 15. marts hvert år. 

A. Mødeindkaldelse

Foreningens generalforsamling indkaldes skriftligt til medlemmerne og ved annoncering på foreningens hjemmeside og/eller foreningens blad. Indkaldelsen sker med angivelse af dagsorden og bestyrelsens forslag.

Generalforsamlingens dagsorden fremgår af vedtægten, men kan udbygges efter behov.

Det tilstræbes at forslag og dagsorden punkter foreligger skriftligt belyst i nødvendigt omfang.

Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling sker ved bestyrelsens foranstaltning og skal ske skriftligt eller om muligt via mail med mindst 3 ugers varsel. Bestyrelsen kan dog, hvor forholdene nødvendiggør det, indkalde til ekstraordinær generalforsamling med kortere varsel.

I tilfælde af, at der rejses krav om ekstraordinær generalforsamling, skal indkaldelse foretages inden 14 dage efter kravets skriftlige fremsættelse, og generalforsamlingen afholdes senest 30 dage fra indkaldelsens dato.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.

B. Afvikling af generalforsamling.

Bestyrelsen fremsætter forslag til valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigenten  ikke være medlem af bestyrelsen. Afstemning om valg af dirigent, referent og stemmetællere ledes af bestyrelsesformanden.

Dirigenten påser, at indkaldelsen til generalforsamlingen er sket i overensstemmelse med organisationens vedtægter og leder herefter mødet og træffer alle beslutninger om procedurespørgsmål. Dirigenten kan tillige afgøre fortolkningsspørgsmål.

Dirigenten kan på et vilkårligt tidspunkt af generalforsamlingen afsættes og en ny dirigent vælges i stedet. Afstemningen foregår ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

C. Mødeberettigede
Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. 
Stemmeberettigede medlemmer har taleret på generalforsamlingen.


D. Stemmeberettigede
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest i forbindelse med generalforsamlingens afholdelse.


E. Beslutningsdygtighed, stemmeflerhed
Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller 5 medlemmer begærer skriftlig afstemning.

Referatet sendes til foreningens medlemmer eller offentliggøres på hjemmesiden, når det foreligger godkendt af dirigenten.


F. Valg af bestyrelse
Bestyrelsesvalg sker på generalforsamling i henhold til vedtægten.  

Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted.

Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Suppleanter er på valg hvert år.

Umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen indkaldes til bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

Bestyrelsen er berettiget til at supplere sig med indtil 2 særligt sagkyndige, som den selv udpeger og anmo