Vedtægter

Vedtægter for Landsforeningen Autisme - Kreds Nordsjælland

§ 1 Navn

Landsforeningen Autisme, Kreds Nordsjælland.'Tidligere Landsforeningen Autisme, Kredsforening Nordsjælland samt Kredsforening Frederiksborg

§ 2 Formål

Foreningens formål er i samarbejde med Landsforeningen Autisme og i overensstemmelse med landsforeningens formål: at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

 § 3

 Formålet søges opfyldt ved: 

 • at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører

 • at repræsentere mennesker med ASF, børn, unge og voksnes interesser overfor samfundet

 • at støtte og vejlede pårørende til mennesker med ASF

 • at virke for oprettelsen af og støtte til de for mennesker med ASF nødvendige børnehave- og skoletilbud, opholdssteder, bofællesskaber, beskæftigelsestilbud og andre aktiviteter som idræt og kulturelle tilbud

 • at sikre at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov

 • at fremme nødvendig forskning lokalt i samarbejde med Landsforeningen Autisme samt formidling heraf

 • at sørge for i videst muligt omfang at få politisk opmærksomhed og indflydelse til gavn for medlemmerne

§ 4 Geografisk afgrænsning

Foreningen virker indenfor grænserne af følgende 10 kommuner: Allerød, Frederikssund, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal.

§ 5 Medlemmer og medlemskab

Som medlemmer kan optages alle, som ønsker at støtte foreningens formål. Kredsens medlemmer er samtidigt medlem af Landsforeningen Autisme.

Medlemskontingentet fastsættes af Landsforeningen Autismes repræsentantskab og opkræves af Landsforeningen Autisme.

Indmeldelse og udmeldelse sker til Landsforeningen Autisme. Udmeldelse skal ske skriftligt.

§ 6 Generalforsamling

Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året inden d. 15. marts. Bestyrelsen indkalder skriftligt og med mindst 3 ugers varsel til ordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, hvor de forskellige punkter er nødvendigt belyst, ligesom regnskab skal vedlægges. Medlemmer der har forslag til generalforsamlingen, skal fremsende disse til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter de offentliggøres på kredsens hjemmeside.

På den ordinære generalforsamling foretages mindst følgende:

 • Bestyrelsen fremsætter forslag til valg af dirigent og stemmetællere (der ikke må være medlem af bestyrelsen) samt valg af referent

 • Valg af dirigent, referent og stemmetæller

 • Formanden aflægger beretning

 • Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab

 • Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen

 • Behandling af indkomne forslag

 • Valg af  medlemmer gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Der afgår hvert år halvdelen af bestyrelsen

 • Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant, disse er på valg hvert år

 • Valg af kasserer, der er på valg hvert år

 • Valg af revisor, der er på valg hvert år

 • Eventuelt

Der føres referat over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten, referent og kredsbestyrelsen og indsendes til Landsforeningen Autisme efter førstkommende kredsbestyrelsesmøde. Referatet offentliggøres ligeledes på kredsens hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller efter skriftlig motiveret ønske fra mindst 1/3 af medlemmerne. Ønske om ekstraordinær generalforsamling stilles skriftligt til kredsformandens mail, som sørger for at den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel, senest 2 uger efter ønsket er stillet.

Dagsordenen på ekstraordinær generalforsamling er følgende:

 • Valg af dirigent

 • Valg af referent

 • Forslaget til den ekstraordinære generalforsamling

Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpelt flertal. For vedtægtsændringer og opløsning af kredsen, gælder særlige afstemningsregler, som er beskrevet i § 11.

Stemmeberettigede på generalforsamlinger er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest i forbindelse med generalforsamlingens afholdelse.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis mindst ét af de fremmødte medlemmer ønsker det.

Der føres referat over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten, referent og kredsbestyrelse og indsendes til Landsforeningen Autisme efter førstkommende kredsbestyrelsesmøde. Referatet offentliggøres ligeledes på kredsens hjemmeside.

§ 7 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer samt indtil 2 suppleanter. Det tilstræbes, at bestyrelsen repræsenterer hele autismespektret.

§ 8 Væsentlige beslutninger

Kreds Nordsjælland kan ikke uden Landsforeningens hovedbestyrelses samtykke erhverve, sælge eller pantsætte fast ejendom eller optage lån på kredsens vegne.

§ 9 Tegningsret, hæftelse og gaver

Kredsen tegnes af bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til kassereren i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes kredsen af samtlige bestyrelsens medlemmer og skal indhente Landsforeningen Autismes forudgående godkendelse af dispositionen.

For kredsen hæfter alene kredsens egen formue. Klausuler på gaver skal respekteres.

§ 10 Regnskab

Kredsens regnskab er kalenderåret. Kredsens godkendte regnskab og regnskab for eventuelle offentligt finansierede projekter indsendes til Landsforeningen Autismes sekretariat inden den 1. april.

§ 11 Vedtægtsændring og opløsning

Ændringer i denne vedtægt kan kun indstilles til en ordinær generalforsamling, efter godkendelse i Landsforeningen Autisme. 

Ændringer i denne vedtægt kan herefter vedtages på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med mindst 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede. .

Hvis et mindretal på mindst 1/3 af de i afstemningen deltagende ønsker det, skal beslutninger vedrørende ændringer i vedtægterne, afprøves på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst én måned og senest to måneder efter den ordinære generalforsamling.

Afholdes anden generalforsamling, kan forslaget vedtages med almindeligt flertal blandt de i afstemningen deltagende medlemmer.

Beslutning om opløsning af kredsen kan kun vedtages efter kredsbestyrelsens indstilling, og efter vedtagelse med 3/4 flertal blandt de stemmeberettigede deltagende, på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med dagsordenspunkt om kredsens opløsning. Der skal være mindst 14 dage, og ikke mere end 2 måneder, mellem de to generalforsamlinger.

 • 12 Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelse på generalforsamlingen, samt Landsforeningen Autismes endelige godkendelse af vedtægternes ordlyd.

Vedtaget på generalforsamlingen 9. marts 2021, og efterfølgende godkendt på Hovedbestyrelsens møde 17. oktober 2021.